Podmienky súťaže BioDiaCelia o tortu v hodnote 30€

Súťaž o tortu v hodnote 30 €

Ponuku zákuskov si môžete pozrieť tu

Štatút súťaže o zdravú tortu

Spoločnosť BioDiaCelia vyhlasuje súťaž o tortu z prevádzky BioDiaCelia.

I. Predmet súťaže

Organizátorom súťaže je spoločnosť BioDiaCelia. Predmetom súťaže je odpovedať pod príspevkom na sieti Facebook alebo Instagram na súťažnú otázku: “V ktorej kaviarni by ste chceli ochutnať naše BioDiaCelia koláče a torty?”. Komentáre je možné pridávať na sieti Facebook a Instagram od 1.4. do 17.4. 2019.

II.Súťažiaci a osobné údaje

Účastníkom súťaže ( „súťažiaci“) sa môže stať používateľ sociálnych sietí Facebook a Instagram, ktorý splní podmienky súťaže. Súťaže sa podľa pravidiel nemôžu zúčastniť zamestnanci organizátora, ako aj osoby týmto osobám blízke. Ak sa následne dokáže, že výherca súťaže je osobou vo vzťahu k zamestnávateľovi, nemá právny nárok na výhru. Zapojením sa do súťaže prostredníctvom komentáru s odpoveďou, súťažiaci súhlasí s pravidlami súťaže uvedenými v dokumente. Organizátor súťaže BioDiaCelia spracuje osobné údaje všetkých ľudí participujúcich na súťaži v zmysle článku 6 ods. 1 písm. a) NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe údajov. Formuláre s osobnými údajmi budú po vyhodnotení súťaže uchovávané v kancelárskych priestoroch BioDiaCelia s.r.o. s prístupom výlučne konateľa spoločnosti. Po oznámení výhercov a úspešnom vyzdvihnutí všetkých cien budú údaje úplne zlikvidované skartáciou. Nebude vyhotovená žiadna kópia.


Ak súťažiaci právoplatne vyhrá hlavnú cenu po vylosovaní, udeľuje organizátorovi súhlas na zverejnenie jeho údajov ako sú meno a priezvisko, uvedené na sieti Instagram alebo Facebook. Súťažiaci svojou účasťou v súťaži:


a) vyhlasuje, že:


I. je občanom SR;

II. je plnoletý alebo;

III. nie je plnoletý ale pravidlá súťaže schvaľuje jeho zákonný zástupca;


b) vyhlasuje, že uvedené údaje sú pravdivé, berie na vedomie, že v prípade, ak by tieto údaje pravdivé nie sú, zodpovedá v plnom rozsahu za škodu a jej náhradu.

III. Priebeh súťaže, podmienky a čas trvania súťaže


Súťaž má trvanie od 1.04. do 17. 04. 2019. Úlohou súťažiaceho odpovedať na súťažnú otázku na profile spoločnosti BioDiaCelia na sieti Facebook alebo Instagram. Pravidlom súťaže je, že jeden človek môže komentovať iba jedenkrát na sieti Facebook a jedenkrát na sieti Instagram.


Používanie viacerých identít na Facebooku alebo Instagrame jedným súťažiacim je zakázané. Porušenie tohto pravidla vedie k vylúčeniu zo súťaže. Do výberu bude zaradený každý súťažiaci len raz (jedenkrát Instagram, jedenkrát Facebook komentár).


Súťaž je oficiálne ukončená dňa 17.4.2019 o polnoci. Vyžrebovaný bude jeden účastník súťaže, z tabuľky, ktorá zosumarizuje komentáre v oboch sociálnych sieťach.

IV. Cena pre výhercu

Víťaz súťaže získa zdravú tortu z dielne BioDiaCelia, ktorú si môže vyzdvihnúť na ľubovoľnej predajni BioDiaCelia.


V. Odovzdávanie výhry

Organizátor BioDiaCelia do 5 pracovných dní od ukončenia súťaže osloví výhercu na sociálnej sieti a oznámi mu informácie o výhre. Spoločne sa následne dohodnú na podrobnostiach a doručení torty na konkrétnu prevádzku spoločnosti BioDiaCelia. Ak sa výherca neozve organizátorovi do 2 dní, organizátor vyberá z tabuľky nového výhercu. Ak je výherca osoba mladšia ako 18 rokov, výhru za neho prevezme jeho zástupca.


Dátum vydania pravidiel: 1.4.2019